ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456?89:;<=>D@ABCEFGRoot Entry F->SummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8 WordDocument2h Oh+'0( 8 D P\ ht|s^?eR020180203SAdministratorNormalWST2@D8O@h(U@=@m2 =WPS Office_11.1.0.11045_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXx Sky123.Org" 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11115!4288A07D2A864F9C9C8EDA95D51AE41B0Table7Data WpsCustomData PKSKS2h BB8B^4"$'hdz s^3SۏNekOۏ;`FUR|i[ ~Nmؚ(ϑSU\vr^?eV{a_Bla?z :NR'YbFU_DR^ ؚwp RSU\;`~Nm _[TcRs^FUYmFU0)nFU ON;`VR_ b_VQYON;`yv cGSW^RT~TzNR [s;`~Nmؚ(ϑSU\,yr6R[Y N?eV{a0N0'YR[e;`VR_] z1.;`yvꁤ[KNew5t^Q t^VR_.U0R5000NCQN N ~NONt^^5NCQvVYR0[t^VR_.U1NCQN Nbyr+R͑'Yv;`yv ǑS NNN nx[VYRce0N0R_SU\;`FUR|i[2.R_S;`FUR|i[01 FUN0WN_ST4YON_Sv;`FUR|i[ \hQFURRlQ^Q{by\O:NN*NteSOKm{T3u,gaeR z]!kt^w5t^Q_SON0R~[agNv c800CQ/s^es|vhQ~NNǏ2000NCQvN!k'`eR02 4YON_Sv;`FUR|i[ ~{V g^(u0WO(uCgQT T!kgw5t^Q _SON0R~[agNv cvQcFURRlQ^Q{by800CQ/s^es|vhQ~NNǏ500NCQvN!k'`eR03.ReQ{;`FUR|i[01 ONyA;`FUR|i[^cRFUR(u?b eQ{!kt^w5t^Q t^VR_.USvQ[~Nmch0ReQ{bv cyA^Q{by200CQ/s^es|vhQ~Nt^^NǏ20NCQveRvQ-NyA̜_lAmWReSU\:SVQ;`FUR(u?bv c400CQ/s^es|vhQ~NNǏ40NCQveR02 ON-n;`FUR(u?bv eQ{!kt^w3t^Q t^VR_.USvQ[~Nmch0ReQ{bv c-n^Q{by1000CQ/s^es|vhQ~NNǏ300NCQvN!k'`eRvQ-N-n̜_lAmWReSU\:SVQFURRlQ(u?bv c2000CQ/s^es|vhQ~NeQ{ONNǏ600NCQveR03 ONyAeQ{;`FUR(u?b!kt^w5t^Q 1uyA9e:N-nv Nt^VR_.USvQ[~Nmch0ReQ{bv c-n^Q{by1000CQ/s^es|vhQ~NNǏ300NCQvN!k'`eR04.RSU\NCQ;`FUR|i[01 FUN0WN_Sb4YON_Sv;`FUR|i[ z]!kt^w5t^Q0R~[agN NUSb^|i[t^VR_.U!k0R10NCQN Nv SǑS NNN ~NYeR02 ONeQ{;`FUR|i[!kt^w5t^Q t^VR_.U!k0R10NCQN NSvQN~Nmch0ReQ{bv SǑS NNN ~NYeR0 N0ygcL-NNbFU:g6R5.R_U\-NNbFU0-NNb_v;`yvꁤ[KNew5t^Q ONt^VR_.U0R3NCQN Nvt^^ cONS_t^@b_eRv2%~NvQ_ۏNVYR0V0DR1.sQN?eV{(u[a0,ga(uN(Ws^3SlQ0zR_{sQ|S~sQ|(Ws^3SVQ gePhQv"R6R^0wQ grzlNDe[ FO^FURRlQRv^Q{byN~eQ[V0;`FUR|i[AQǑ(uFUN0WN_S04YON_S0V gON_S0ONT^_SI{Vy!j_03.;`yvt^VR_.UcONN*N[teOt^^v%N6eeQb.UNkv SgbLgؚ FON͑YNS0 TN[aN Tyv&{T,ga$Nyb$NyN Nvbcag>kv SSRgbL0 TN[aN TNTINyv (WS~_"?eVYRTS_fؚI{!kVYR[v ]VYRRƉ\O]MWY NR cgq N~ gsQĉ[NNe0 TNVYy[ (WNOI{!k]\OVYRv KfGS0RؚI{!ke SVYR]R0,gaNS~vQN?eV{[ TN*N[ayv v T{|WVYRQs͑Te gbLgؚ N͑YNS05.;`yv0;`FUR|i[1uSbDOۏgR-N_ۏL[8h bSbFU_DT-^ONxvzǏT cNSRlQO[0;`yvlQS^(WlQbzT12*NgQcQ[3u ;`FUR|i[^(Wyv_]b,gaeLT6*NgQcQ[3u >gNSt06.,ga2022t^3g1ew[e gHeg2023t^12g31e vsQ[e~RSL6R[0,ga(uN2022t^1g1e2022t^3g31evVYeyv0,gaeLgnT ]3ub[vyv~~Sgq,gagbL0 0s^3SNl?e^RlQ[sQNpSSs^3SۏNekOۏ;`~Nmؚ(ϑSU\vr^?eV{aO vw 0s^?eR02020081S Te^bk0vQNbS]S^vTy?eV{N,gaNNv N,ga:NQ0,gaeLǏ z-NYG N~ gl_lĉT͑'Y?eV{SS ,ga_N\Ov^te0PAGE PAGE - 5 - <>@LNPպ}bG6#$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,$B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,4B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH,B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH$B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,  $ 8 : @ ʷxgT94B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ ˸eR>+$B*phCJ OJPJQJ^JaJ \'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^JaJ \7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJo(aJ @mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH  b h j r t v z ȭl[H-4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ȷveR7$$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ   ȵp]L9",B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6 8 < H P V X Z ` b ѶwdS@%4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH b p v ȭmZF3 $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^JaJ \'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^JaJ \7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ n[@%4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ  & ( * 0 2 D H N n[J7$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ N T ɲ{`M<)$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH "*,.46DɶwfS8%$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH DJVZ\s`O<)$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ 28DLdQ6%!B*phCJ OJPJQJ^JaJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH LNPflx|~ȷveI6"'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^JaJ \7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ȵvcH5$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^JaJ \ >@BDw^G4#!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH 0B*phCJ OJPJo(aJ @mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH DJLbdjv~ѾlQ>#4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ϼlQ6#$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH 0B*phCJ OJPJo(aJ @mH sH nHtH 68@RVZĩs`E*4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ Z\^`rt|~zkZG6'B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ $B*phCJ OJPJQJ^JaJ >*$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ,OJPJaJ,$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ .8>Bпyl]J9&$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJaJ NPʷo`M24B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ FJdntxȷyfO4!$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ X;o`SD7(B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ B*phCJ OJPJaJ B*phCJ OJPJo(aJ *B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\XZƯ~gXA2!!B*phCJ OJPJQJ^JaJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJo(aJ nHtH "&*6FXzĵxiV;($B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ &.026xgZG:B*phCJ OJPJaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJPJaJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ B*phCJ OJPJo(aJ ,B*phCJ OJPJo(aJ mH sH nHtHB*phCJ OJPJo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH $2BFJѼmZ?,$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 8B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH8B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH%B*phCJOJPJQJ^JaJKH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH JNRbѶubM:%(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ϼ}jO@BFxeN; 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ !B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ Ffh "&ѾfSB'4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ &(*,}zmbVC70J!CJOJQJaJU$0J!CJOJQJaJmHsHnHtH0J!CJOJQJaJU0J!CJOJQJaJ0J!CJOJQJaJU0J!0J!U0J!0J!U B*pho(B*phCJ PJ aJ \!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ &* 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H\@"\h 2a$$1$@&[$d\$dCJ$OJQJ^JaJ$5KH\$A@$؞k=W[SONi@NnfhO> Char Char10J CJaJKHT^@Tnf(Qz)a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JKH<M@<ckeL)ۏWDd`OJQJf@fQ*VO2V No Spacing #a$$1$CJ aJ mH sH nHtH_HhOBhDefault$8$7$1$H$1B*phCJOJPJ^JaJmH sH nHtH_HOROChar Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char %hCJOJQJaJHObHList Paragraph&WD`aJBOqB Footer Char0J CJ^JaJKHBOB Header Char0J CJ^JaJKH.O.u W[&{ CJaJKH b N DLDZXJF& !"#$%&'()*+,-./0123 7$@ Calibri-([SOG*Ax @Times New Roman?4 *Cx @Courier New-4 |8N[7eck\h[{SO-4 |8 B*pho(0J!CJOJQJaJ>NP v dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`da$$da$$@t~2y dWD` d5$WD` dWD` dWD` da$$` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` d9r 9r h]hh`h9r #$&`9r 9r 9r h]hh`h9r #$&`9r ddG$H$WD` dWDl`l 0. A!4#"$%S1809wiSO;4 N[_GB2312- |8ўSOCD eckN[_GBK_oŖўs^?eR020180203SAdministratorWST Qh@Dg%"Gk2 !f!),.:;?]}  & 6"0000 0 000000 =@\]^([{ 0 0 00000;[4P)$Pk2 xi8:;F. e42=zI%8=%f*A"t#$9(PZ*q*.Z+T,Gr,.]/A2pU3_4q8&<vC=D=]>X6>? ?D,xHDJC K4K,MPGP8sPeQAQ[ZRJSITRUDnVPuV`;\d]^v6^ G^[aLaqbI^dzefhjCjUjVOk@l9AmJpSpa.sJtS|`}\~G~kF3Zz77lrY*BD'(uDngH] ``r8+;Y3p^&6Z:`UYtD-9TSc 8KRk3c@~Z<!y}g{8QiJ[xG)/Iby"0uP}!a5:LtO XO)_7N :{'| z_TXQ%ykU +0N*2~9*;#uAwALl[}NaaZJjHao7oi1xax~xh&{E}{} h ( z0( * 3 ? !!@